اعضای ویژه

کاربرانی که در زمان قید شده امتیازبیشتری جمع آوری کرده باشند جزء مشتری های ویژه باشگاه محسوب میشوند و از امتیازات ویژه ای برخوردار هستند