مهیا-بنر-ارسال رایگان
مهیا-بنر-شهریور 1400 همبرگر

مهیاشاپ

کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز 250 گرم
کالباس 60 درصد قارچ و مرغ 250 گرم
کالباس 90 درصد گوشت قرمز 250 گرم
کالباس 90 درصد گوشت مرغ 250 گرم
کوکتل 55 درصد گوشت قرمز 300 گرم
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت قرمز 300 گرم
هات داگ 70 درصد گوشت قرمز 300 گرم
کوکتل پنیری 60 درصد گوشت قرمز 300 گرم
کوکتل دودی 55 درصد گوشت قرمز 300 گرم
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
هات داگ 70 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
کوکتل 55 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
کوکتل دودی 55 درصد گوشت قرمز 1 کیلویی
چرخکرده مرغ 500 گرمی مهیا
همبرگر 30 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 75 درصد ممتاز منجمد
همبرگر 95 درصد منجمد
کباب لقمه 70درصد 600گرم
کباب لقمه 70 درصد 450 گرم
	همبرگر 85 درصد ممتاز منجمد
همبرگر چیلی ممتاز 95 درصد
برگشت به بالا