گرفتن امتیازات

 

پیشنهادهای متنوع باشگاه مشتریان از طریق ورود به حساب کاربری و مراجعه به قسمت جوایز قابل مشاهده است. در این قسمت می‌توانید به انتخاب خود، امتیاز کسب شده را برای هر یک از پیشنهادهای مطرح شده استفاده کنید. - گفتنی است امتیازهای ذکر شده صرفا جهت استفاده از پیشنهادهای باشگاه مشتریان بوده و امکان نقد شدن ندارند. امتیاز استفاده شده و جایزه دریافت شده از باشگاه مشتریان به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. - لازم به توضیح است جوایز باشگاه مشتریان ثابت و دائمی نیست و مهیا شاپ تعهدی بابت ثابت نگه داشتن این جوایز در طول زمان را ندارد. لازم به ذکر است امکان تغییر جوایز برای باشگاه مشتریان محفوظ است.